این وبلاگ متعلق به نويد مرندی دانشجوی رشته مدیریت ساخت در واحد تهران علوم و تحقیقات می باشد
لینک
جمعه ۱٢ آبان ،۱۳۸٥ - نوید مرندی